Drop Down Menu
DENSIMAG AS/RS
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΟΓΚΟΥ  ΚΑΙ  ΒΑΡΟΥΣ  ΑΠΟ  3,5 ΕΩΣ 15 ΤΟΝΟΥΣ

Πρόσθετη Πληροφόρηση

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα AS/RS (Automatic Storage & Retrieval Systems) της οικογένειας Densimag κατατάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων συστημάτων αυτοματοποιημένης αποθήκευσης και ανάκτησης υλικού καθώς διαχειρίζονται με ευκολία συσκευασίες μεγάλου όγκου και βάρους - από 3,5 έως και 15 τόνους. Η λειτουργία τους βασίζεται στη σταθερή και πλήρως ελεγχόμενη κίνηση ενός ή περισσοτέρων τροχήλατων τηλεσκοπικών ρομποτικών γερανών (S/RMs: storage/retrieval machines) που έχουν ως ρόλο την ανάκτηση της επιλεγμένης συσκευασίας από τη θέση προσωρινής αποθήκευσής της και αντίστροφα, την τοποθέτηση της σε μια διαθέσιμη χωροθέση.  

Οι γερανοί (
S/RMs) κυλούν κατά μήκος ειδικά διαμορφωμένων διαδρόμων, πάνω σε σιδηροτροχιές σταθερά πακτωμένες στο δάπεδο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η σταθερότητα και η ακρίβεια κύλισης καθώς εξαλείφονται όλες οι επικίνδυνες αποκλίσεις και ταλαντώσεις ακόμα και όταν ο ρομποτικός βραχίονας επιλογής βρίσκεται σε  πλήρη ανάπτυξη.  

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, χρησιμοποιούνται γερανοί
S/RM που από σταθερό σημείο, υποστηρίζουν ταυτόχρονες κινήσεις (οριζόντιες και κάθετες) σε δύο άξονες (Χ-Υ move) ή και κινήσεις σε τρεις άξονες (οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες: X-Y-Z move). Ο επιλογέας στο άνω τμήμα του γερανού καθορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά του διαχειριζόμενου φορτίου. Οι επιλογές συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων αρπάγες, καλάθια, σύστημα γάντζων, περονοφόρες βάσεις σταθερές ή με δυνατότητα στροφής έως και 180 μοίρες, κ.ο.κ.. Τέλος, με βάση τους τύπους των ραφιών που αναρτώνται, τα AS/RS της οικογένειας Densimag χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: α)Single Deep - ράφια βάθους μιας σειράς, β) Double Deep - ράφια διπλού βάθους, γ) High Density - ράφια Υψηλής Πυκνότητας, δ) High Flow - Υψηλής Ροής.  

Οι εν λόγω λύσεις αυτόματης ανάκτησης ολοκληρώνονται με το εξειδικευμένο λογισμικό
WMS με διασύνδεση στην υφιστάμενη εταιρική εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, καθώς επίσης με αυτόματους διαχωριστές αλλά και μεταφορικούς ιμάντες/ ταινιόδρομους. 

Οφέλη  

Η αυτοματοποίηση της διαχείρισης των αποθεμάτων με την εγκατάσταση συστήματος
AS/RS επαναπροσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και της παροχής των σχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής στους τελικούς τους προορισμούς. Τα συστήματα AS/RS: 
  • Αυξάνουν (έως και 30%) την αποθηκευτική δυνατότητα του υφιστάμενου αποθηκευτικού χώρου ή αντίστροφα μειώνουν το συνολικό εμβαδό του προς ανέγερση αποθηκευτικού χώρου σε ποσοστό έως και 30% για τη διαχείριση του ίδιου όγκου αποθεμάτων,

§  Προσφέρουν ταχύτατη ανάκτηση και αποθήκευση χωρίς λάθη. Συντελούν στην εξάλειψη των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των παραγγελιών με συνέπεια την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους,

  • Παρέχουν άμεση και ποιοτικότερη πληροφόρηση που οδηγεί στον καλύτερο έλεγχο των παρτίδων, τον περιορισμό των φθορών και απωλειών καθώς και τη διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας των ετοίμων,
  • Συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του προσωπικού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Αποθηκευτικού Κέντρου σε ποσοστό έως και 80%,
  • Βελτιώνουν το χρόνο ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών και συμβάλλουν στη γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης,
  • Εξαλείφουν την ανάγκη για περαιτέρω επένδυση σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό υποστήριξης της διαδικασίας διακίνησης όπως ράμπες, φυσούνες, βιομηχανικά ρολά κ.ο.κ.,
  • Ελαχιστοποιούν τη χρήση των περονοφόρων και παλετοφόρων οχημάτων εντός του κτιρίου. Αυτό οδηγεί σε διαχείριση των συσκευασιών χωρίς τον κίνδυνο λανθασμένων χειρισμών (ειδικά σε σύγκριση με τα περονοφόρα οχήματα). Ως εκ τούτου οι φθορές τόσο στο σύστημα των ραφιών όσο και στα εμπορεύματα εκμηδενίζονται γεγονός που συντελεί στη μείωση του διαχειριστικού κόστους,
  • Καθιστούν δυνατή τη λειτουργία του κέντρου σε 24ωρη βάση χωρίς την ανάγκη για την παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση,
  • Περιορίζουν την παρουσία του προσωπικού εντός του “κλειστού” αποθηκευτικού χώρου με συνέπεια την αναβαθμισμένη ασφάλεια υλικού και προσωπικού.

Συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά
SINGLE MASTED DENSIMAGs

AS/RS  CATEGORY :  DENSIMAG DENSIMAG DENSIFAST MINI
  A B C A B C DENSI
Οφέλιμο Φορτίο (Max) 500 2000 - - - - 100
Yψος Αποθήκευσης 16 20 - - - - 6
Τύπος συσκευασίας κιβώτιο παλέτα - - - - Κιβώτιο
Τύπος Γερανού (αρ.βραχιόνων) 1 1 - - - - 1
Οριζόντια Ταχύτητα(max)- m/min 180 180 - - - - 150
Ταχύτητα Ανύψωσης(max) - m/min 60 50 - - - - 50
Ταχύτητα Εξαγωγής (max) - m/min 50 50 - - - - 50
Οριζόντια Επιτάχυνση(max)- m/s 0,7 0,5 - - - - 0,7
Επιτάχυνση Ανύψωσης(max) - m/s 0,7 0,6 - - - - 0,7
Επιτάχυνση Εξαγωγής (max) - m/s 0,7 0,7 - - - - 0,7

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με εταιρίες και τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ειδικούς συμβούλους σε θέματα βελτιστοποίησης ροής και σχεδιασμού αποθηκών. Χρησιμοποιούμε τη συσσω-ρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας 
Κλικ  για περισσότερα ...


Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας αποθήκης είναι το ίδιο το υλικό. Το μέγεθός του, η αξία του καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του γνωρίσματά χρήζουν εξέτασης. 
Κλικ για περισσότερα....
  Η ταχύτατη,  ευέλικτη, πλήρως ιχνηλάσιμη και αποτελεσματική διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου υποστηρίζεται απροβλη-μάτιστα με τα τεχνολογικά εξελιγμένα και αυτο-ματοποιημένα αποθηκευτικά συστήματα υψηλής συμπύκνωσης κάθετης διάταξης της Hanel. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου αποθήκευσης εσωτε-ρικά ή και εξωτερικά του κτιριακού κελύφους, αξιοποιείται στο μέγιστο ενώ υποστηρίζεται η λειτουργική φιλοσοφία της παράδοσης του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού 
Κλικ για περισσότερα .....
  Αποτελεσματική, αδιάλειπτη, ιχνηλάσιμη και ταχύτατη διαχείριση υλικού μεγάλου όγκου και βάρους. Η ολοκληρωμένη οικογένεια των AS/RS συστημάτων αποθήκευσης της Bertello που υποστηρίζουν την υψηλή συμπύκνωση του υλικού εκμεταλλεύεται στο έπακρον το συνολικό όγκο του αποθηκευτικού χώρου ακολουθώντας τη λειτουργική φιλοσοφία της Κλειστής Αποθήκης για αυτόματη  και πλήρως αυτόνομη παράδοση του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού εταιρικού δυναμικού εντός του χώρου.
Κλικ για περισσότερα ...

© 2012, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, robotics@anaco.gr