Drop Down Menu
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΤΗ
ΑΠΟΘΗΚ
H ΓΙΑ 24x7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΤΑΧΥΤΑΤΗ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟ�� ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ
 
Η ολοκληρωμένη οικογένεια των AS/RS συστημάτων αποθήκευσης υψηλής συμπύκνωσης της Bertello: Εκμεταλλεύεται στο έπακρον το συνολικό όγκο του αποθηκευτικού χώρου και στηρίζει τη λειτουργική φιλοσοφία της παράδοσης του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού εταιρικού δυναμικού εντός της αποθήκης.
 
Bertello Densimag
Το Densimag εξυπηρετεί την αποθήκευση ταχυκίνητων παλετοποιημένων υλικών. Τo σύστημα κάνει χρήση σταθερών βιομηχανικών ραφιών σε πυκνή διάταξη και ρομποτικών μονάδων AS/RM που κινούνται κατά μήκος του διαδρόμου επί τροχιάς πακτωμένης στο δάπεδο. Οι χωροθέσεις αναγνωρίζονται και στη συνέχεια  ταυτολογούνται αυτόματα με την κάθε παλέτα. Κατά την ανάκτηση, έκαστο AS/RM αναλαμβάνει τη μεταφορά της παλέτας στο κεντρικό σημείο διαλογής. Τα περονοφόρα οχήματα και το προσωπικό καταργούνται. Προωθείται η φιλοσοφία της «κλειστής αποθήκης» με εφαρμογή της ιδέας της αυτόματης μεταφοράς του υλικού προς το χειριστή. Μάθετε περισσότερα ….
   
  Bertello Densimag-Cold
Το Densimag-Cold εξυπηρετεί την αποθήκευση παλετοποιημένων υλικών σε Ψυχρό περιβάλλον. Τo σύστημα κάνει χρήση σταθερών βιομηχανικών ραφιών σε πυκνή διάταξη και ρομποτικών μονάδων AS/RM που κινούνται κατά μήκος του διαδρόμου επί τροχιάς πακτωμένης στο δάπεδο. Οι χωροθέσεις αναγνωρίζονται και στη συνέχεια ταυτολογούνται αυτόματα με την κάθε παλέτα. Κατά την ανάκτηση το AS/RM αναλαμβάνει τη μεταφορά της παλέτας στο σημείο διαλογής εκτός της Ψυχρής Αποθήκης. Τα περονοφόρα οχήματα και το προσωπικό καταργούνται. Προωθείται η φιλοσοφία της «κλειστής Αποθήκης» με εφαρμογή της ιδέας της αυτόματης μεταφοράς του υλικού προς το χειριστή. Μάθετε περισσότερα ….
   
  Bertello DensimagHD
Το DensimagHD εξυπηρετεί την αποθήκευση ομοειδών υλικών συνεχούς ροής όπως ρολά αλουμινίου και χαρτιού βάρους από 7 έως 40 τόνους. Τo σύστημα κάνει χρήση σταθερών βιομηχανικών ραφιών σε πυκνή διάταξη και  ρομποτικών μονάδων AS/RM που κινούνται κατά μήκος του διαδρόμου επί τροχιάς. Οι χωροθέσεις αναγνωρίζονται και ταυτολογούνται αυτόματα με το κάθε φορτίο. Κατά την ανάκτηση, το AS/RM αναλαμβάνει τη μεταφορά του φορτίου από τη χωροθέση στο κεντρικό σημείο διαλογής. Τα περονοφόρα οχήματα και το προσωπικό καταργούνται. Προωθείται η φιλοσοφία της κλειστής αποθήκης με εφαρμογή της ιδέας της μεταφοράς του υλικού προς το χειριστή. Μάθετε περισσότερα ….
   
  Bertello Densicur
Το Densicur εξυπηρετεί την ασφαλή αποθήκευση πολύτιμου, ευπαθούς ή επικίνδυνου υλικού, ομοιογενώς συσκευασμένου ή τοποθετημένου σε ειδικούς κάδους/κυτία. Τo σύστημα κάνει χρήση σταθερών ραφιών SD σε πυκνή διάταξη και ρομποτικών AS/RM (τύπου Mini-Load) που κινούνται κατά μήκος του διαδρόμου επί τροχιάς. Η συνολική κατασκευή εγκιβωτίζεται και δημιουργείται ένα μόνο σημείο συναλλαγής. Η πρόσβαση στο υλικό είναι απόλυτα ελεγχόμενη και καταγράφεται ηλεκτρονικά. Η λειτουργική φιλοσοφία του συστήματος εξασφαλίζει την αυτόματη ανάκτηση και μεταφορά του υλικού προς το χειριστή. Οι διαθέσιμες χωροθέσεις αναγνωρίζονται και ταυτολογούνται αυτόματα. Μάθετε περισσότερα ….
   
  Bertello CantiMag®
Το Cantimag εξυπηρετεί την αποθήκευση και γρήγορη ανάκτηση μη παλετοποιημένου  υλικού μεγάλου μήκους με συνεχή ροή. Τo σύστημα κάνει χρήση είτε βαρέως τύπου προβολικών ραφιών τύπου Cantilever είτε  κλωβών προσαρμοσμένων σε καθ’ ύψος περιστρεφόμενες βάσεις εξυπηρετώντας την αποθήκευση και διαχείριση πακεταρισμένου ή χύμα υλικού μικρού πλάτους, με μήκος όμως έως και 10 μέτρα. Διαχειριζόμενα Υλικά περιλαμβάνουν προφίλ αλουμινίου, δοκάρια, σωλήνες, πάνελ, υαλοπίνακες, κ.ο.κ. Τα υλικά τοποθετούνται ελεύθερα στον κάθε φορέα ο οποίος στη συνέχεια μετακινείται κάθετα αποκαλύπτοντας στο σημείο φόρτωσης μια ελεύθερη χωροθέση για την αποθήκευση του νέου υλικού. Μάθετε περισσότερα ….
Όλα τα αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης συμβάλλουν στην εξοικονόμηση σημαντικού χώρου, χρόνου και κόστους. Ωστόσο, η κατασκευαστική τους αξία παρουσιάζει «κρυφές» διαφορές που σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργικότητα και τον κύκλο ζωής τους. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τους δύο κυριότερους λόγους για τους οποίους αξίζει να αξιολογηθούν σοβαρά οι λύσεις της Bertello.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με εταιρίες και τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ειδικούς συμβούλους σε θέματα βελτιστοποίησης ροής και σχεδιασμού αποθηκών. Χρησιμοποιούμε τη συσσω-ρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας 
Κλικ  για περισσότερα ...


Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας αποθήκης είναι το ίδιο το υλικό. Το μέγεθός του, η αξία του καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του γνωρίσματά χρήζουν εξέτασης. 
Κλικ για περισσότερα....
  Η ταχύτατη,  ευέλικτη, πλήρως ιχνηλάσιμη και αποτελεσματική διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου υποστηρίζεται απροβλη-μάτιστα με τα τεχνολογικά εξελιγμένα και αυτο-ματοποιημένα αποθηκευτικά συστήματα υψηλής συμπύκνωσης κάθετης διάταξης της Hanel. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου αποθήκευσης εσωτε-ρικά ή και εξωτερικά του κτιριακού κελύφους, αξιοποιείται στο μέγιστο ενώ υποστηρίζεται η λειτουργική φιλοσοφία της παράδοσης του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού 
Κλικ για περισσότερα .....
  Αποτελεσματική, αδιάλειπτη, ιχνηλάσιμη και ταχύτατη διαχείριση υλικού μεγάλου όγκου και βάρους. Η ολοκληρωμένη οικογένεια των AS/RS συστημάτων αποθήκευσης της Bertello που υποστηρίζουν την υψηλή συμπύκνωση του υλικού εκμεταλλεύεται στο έπακρον το συνολικό όγκο του αποθηκευτικού χώρου ακολουθώντας τη λειτουργική φιλοσοφία της Κλειστής Αποθήκης για αυτόματη  και πλήρως αυτόνομη παράδοση του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού εταιρικού δυναμικού εντός του χώρου.
Κλικ για περισσότερα ...

© 2012, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, robotics@anaco.gr