Drop Down Menu
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΑΧΥΤΑΤΗ, ΠΛΗΡΩΣ  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Πριν τη λειτουργική ένταξη των αυτοματοποιημένων συστημάτων διαχείρισης υλικού στην αποθήκη, τα συμβατικά στατικά «ανοικτά» συστήματα αποθήκευσης αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο από την σκοπιά της απλής εναπόθεσης και ανάκτησης του υλικού στην όποια μορφή του. Οι δε αποθήκες σχεδιάζονταν με κατανομή που εξυπηρετούσε διαφορετικές ομάδες υλικών ή και διαφορετικές εργασίες. Δύο τα βασικά μειονεκτήματα τα οποία όμως δεν επιδέχονταν βελτίωση: α) η χωρητικότητα που ήταν συγκεκριμένη εξαιτίας της δεδομένης κτιριακής δομής και β) η μεθόδευση της εκτέλεσης των εργασιών με άμεσο αντίκτυπο στο ρυθμό της εργασίας πράγμα που σήμαινε ότι ακόμα και αν οι εργασίες σε κάποιον χώρο ήταν φρενήρης, η αποφόρτιση τους με παράλληλο διαμοιρασμό τους σε γειτονικούς χώρους που ενδεχομένως να παρουσίαζαν μικρότερη κίνηση ήταν αδύνατη. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της αποθήκης δεν συνυπολόγιζε σημαντικές παραμέτρους οι οποίες εμπεριείχαν το πραγματικό αλλά και το κόστος ευκαιρίας). Οι κυριότερες εξ αυτών είναι α) η συνεχώς αυξανόμενη αξία της γης, β) η ασφάλεια των αποθεμάτων, γ) η ταχύτητα ανάκτησής τους και ο συσχετισμός αυτής με τη λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα, δ) το κόστος αποθήκευσης και ανάκτησης, ε) οι φθορές προερχόμενες από τους λανθασμένους χειρισμούς των περονοφόρων οχημάτων αλλά και από τη μη εφαρμογή σωστών και ολοκληρωμένων διαδικασιών  αποθήκευσης και τέλος στ) η ιχνηλασιμότητα των κινήσεων για τον γρήγορο εντοπισμό των προβληματικών παρτίδων και υλικών.

Έτσι λοιπόν, δημιουργείται η ανάγκη εφαρμογής ενός νέου σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης υλικού, αποθήκευσης και τροφοδοσίας για μεμονωμένη εγκατάσταση ή ως τμήμα μιας υφιστάμενης εφοδιαστικής αλυσίδας που όμως να καλύπτει με επάρκεια τα τρία ζητούμενα σημεία: Ευελιξία, Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του κόστους. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, με σύμμαχο τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας, οι εταιρίες με σύγχρονο σκεπτικό και με βλέψεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές στερέωμα,  θα πρέπει μεταξύ άλλων να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία της αποθήκης τους και πιθανώς να επεκτείνουν και τη χωρητικότητά της. Η εισαγωγή των έξυπνων intralogistics και της αυτοματοποίησης της λειτουργίας ανάκτησης του υλικού βελτιστοποιεί τις διαχειριστικές εργασίες στις αποθήκες και στα κέντρα διανομής. Η αύξηση της ροής εκτέλεσης των εργασιών, η περίσσια ευελιξία στη διαχείρισή του υλικού, η δυναμική ενημέρωση των αποθεμάτων και η ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης των εμπλεκόμενων διεργασιών, χαρακτηρίζονται ως βασικά συστατικά ενός σύγχρονου και αποδοτικού συστήματος διαχείρισης αποθήκης.

Πως μπορεί η ANACO να συμβάλει στην προσπάθειά σας για τον εκσυγχρονισμό των ενδοεταρικών σας λειτουργιών; Μάθετε περισσότερα...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με εταιρίες και τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ειδικούς συμβούλους σε θέματα βελτιστοποίησης ροής και σχεδιασμού αποθηκών. Χρησιμοποιούμε τη συσσω-ρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας 
Κλικ  για περισσότερα ...


Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας αποθήκης είναι το ίδιο το υλικό. Το μέγεθός του, η αξία του καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του γνωρίσματά χρήζουν εξέτασης. 
Κλικ για περισσότερα....
  Η ταχύτατη,  ευέλικτη, πλήρως ιχνηλάσιμη και αποτελεσματική διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου υποστηρίζεται απροβλη-μάτιστα με τα τεχνολογικά εξελιγμένα και αυτο-ματοποιημένα αποθηκευτικά συστήματα υψηλής συμπύκνωσης κάθετης διάταξης της Hanel. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου αποθήκευσης εσωτε-ρικά ή και εξωτερικά του κτιριακού κελύφους, αξιοποιείται στο μέγιστο ενώ υποστηρίζεται η λειτουργική φιλοσοφία της παράδοσης του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού 
Κλικ για περισσότερα .....
  Αποτελεσματική, αδιάλειπτη, ιχνηλάσιμη και ταχύτατη διαχείριση υλικού μεγάλου όγκου και βάρους. Η ολοκληρωμένη οικογένεια των AS/RS συστημάτων αποθήκευσης της Bertello που υποστηρίζουν την υψηλή συμπύκνωση του υλικού εκμεταλλεύεται στο έπακρον το συνολικό όγκο του αποθηκευτικού χώρου ακολουθώντας τη λειτουργική φιλοσοφία της Κλειστής Αποθήκης για αυτόματη  και πλήρως αυτόνομη παράδοση του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού εταιρικού δυναμικού εντός του χώρου.
Κλικ για περισσότερα ...

© 2012, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, robotics@anaco.gr