Drop Down Menu
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ LEAN LIFT
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΥΨΗΛΗΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΑΠΛΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ…

Οικονομία, αποτελεσματικότητα και οικολογία. Αυτές είναι οι απαιτήσεις που τα σύγχρονα intralogistics θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να καλύψουν με επάρκεια.  Ταχύτητα – Αποδοτικότητα -

Μείωση Λειτουργικών Δαπανών!
Οι αποθήκες με τα ερμάρια και τους τυπικούς διαδρόμους πρόσβασης καταργούνται. Το αυτό ισχύει και για τις αμέτρητες διαδρομές του προσωπικού προς και από τις αποθήκες με σκοπό την αναζήτηση και ανάκτηση του ζητούμενου υλικού, εργασία για την οποία αναλώνονταν σημαντικός όγκος από εργατοώρες. Το αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης υψηλής συμπύκνωσης Hanel Industrial Lean Lift απευθύνεται ειδικά για τους βιομηχανικούς χώρους και τις αποθήκες ανταλλακτικών και ταχυκίνητων ειδών περιορισμένου έως μέσου όγκου, η δε εγκατάστασή του εκτός από τα πλήθος οφέλη τα οποία προσφέρει, καλεί για τον   επανακαθορισμό της καθημερινής ενδοεταιρικής λειτουργίας, σε συνδυασμό με τον ορισμό νέων διαδικασιών και διεργασιών για μια πιο ευέλικτη εσωτερική οργάνωση και μια ευκολότερα διαχειρίσιμη και ιχνηλάσιμη αποθήκη. 

Πάνω από 60% αύξηση της χωρητικότητας

Το βιομηχανικό Lean Lift εκμεταλλεύεται το διαθέσιμο ύψος του κτιρίου με τον ίδιο τρόπο όπως και τα σταθερά ράφια αποθήκευσης του τύπου High Bay Racking ή το
MLS (Mini Load System). Όμως αντίθετα με αυτά, το αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης Lean Lift χρησιμοποιεί κινούμενα ράφια (φορείς εναπόθεσης υλικού) που προσαρμόζονται όχι μόνιμα - με σταθερό (fixed pitch) αλλά αντίθετα με δυναμικό βήμα (dynamic variable pitch) για βέλτιστη καθ' ύψος τοποθέτηση. Έτσι δημιουργούνται δυναμικές χωροθέσεις με τη μέγιστη πυκνότητα χωρίς την παραμικρή απώλεια σε όγκο. Αυτό μεταφράζεται σε μεγιστοποίηση του όγκου αποθήκευσης με παράλληλη ελαχιστοποίηση του καταλαμβανόμενου από το σύστημα εμβαδού.

Εξοικονόμηση χρόνου.
Το Βιομηχανικό Lean Lift βασίζει τη λειτουργία του στην αυτόματη αποστολή του υλικού στο χειριστή ο οποίος βρίσκεται στο σημείο συναλλαγής, γλυτώνοντας τον από πρόσθετες μετακινήσεις από και προς τον αποθηκευτικό χώρο. Το σύστημα εκτελεί την εργασία ανάκτησης λίγα δευτερόλεπτα μετά την καταχώρηση της σχετικής εντολής. 

Η σωστή απόφαση.
To Lean Lift αποτελεί μια πρώτης τάξης και ποιότητας λύση για την αποθήκευση, οργάνωση και διαχείριση υλικού η οποία εξοικονομεί, χρόνο, χρήμα, χώρο και καθιστά δυνατή την αποδοτικότε��η ροή εργασιών σε μια σύγχρονη επιχείρηση. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε με επιτυχία με εταιρίες και τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ειδικούς συμβούλους σε θέματα βελτιστοποίησης ροής και σχεδιασμού αποθηκών. Χρησιμοποιούμε τη συσσω-ρευμένη εμπειρία μας για να σας βοηθήσουμε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας 
Κλικ  για περισσότερα ...


Η βασικότερη παράμετρος του σχεδιασμού μιας αποθήκης είναι το ίδιο το υλικό. Το μέγεθός του, η αξία του καθώς και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του γνωρίσματά χρήζουν εξέτασης. 
Κλικ για περισσότερα....
  Η ταχύτατη,  ευέλικτη, πλήρως ιχνηλάσιμη και αποτελεσματική διαχείριση του ταχυκίνητου υλικού σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου υποστηρίζεται απροβλη-μάτιστα με τα τεχνολογικά εξελιγμένα και αυτο-ματοποιημένα αποθηκευτικά συστήματα υψηλής συμπύκνωσης κάθετης διάταξης της Hanel. Το διαθέσιμο ύψος του χώρου αποθήκευσης εσωτε-ρικά ή και εξωτερικά του κτιριακού κελύφους, αξιοποιείται στο μέγιστο ενώ υποστηρίζεται η λειτουργική φιλοσοφία της παράδοσης του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού 
Κλικ για περισσότερα .....
  Αποτελεσματική, αδιάλειπτη, ιχνηλάσιμη και ταχύτατη διαχείριση υλικού μεγάλου όγκου και βάρους. Η ολοκληρωμένη οικογένεια των AS/RS συστημάτων αποθήκευσης της Bertello που υποστηρίζουν την υψηλή συμπύκνωση του υλικού εκμεταλλεύεται στο έπακρον το συνολικό όγκο του αποθηκευτικού χώρου ακολουθώντας τη λειτουργική φιλοσοφία της Κλειστής Αποθήκης για αυτόματη  και πλήρως αυτόνομη παράδοση του υλικού στο χειριστή σε αντιδιαστολή με τη φιλοσοφία που απαιτεί τη συνεχή μετακίνηση του εργατικού εταιρικού δυναμικού εντός του χώρου.
Κλικ για περισσότερα ...

© 2012, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, robotics@anaco.gr