Εισαγωγή Πνευματική Ιδιοκτησία Περιορισμός Ευθύνης Διαφύλαξη Απορρήτου Δεσμοί Ιστοχώρου Προδιαγραφές Σήματα
 Η κατασκευή και παραχώρηση προς χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί αυστηρά εθελοντική υπηρεσία εκ μέρους της ANACO. Η παρούσα ιστοσελίδα έχει ως σκοπό την προβολή των προϊόντων που διακινεί και των υπηρεσιών που παρέχει. Η ιστοσελίδα αυτή με κανένα τρόπο δεν συνεπάγεται την επαύξηση των εταιρικών ευθυνών μας έναντι των χρηστών της πέραν του μέτρου της απλής προϊοντικής ενημέρωσης δεδομένου ότι δεν γίνεται μνεία στην καταλληλότητα των προβαλλόμενων προϊόντων και λύσεων σε εξειδικευμένες ανάγκες. Κατ’ επέκταση, η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή άλλες παρεπόμενες ζημίες, απώλειες ή δαπάνες που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του εταιρικού της δικτυακού τόπου, καθώς και για τυχόν μειωμένη απόδοση ή καθυστέρηση στη διαβίβαση πληροφοριών στο διαδίκτυο, προβληματική λειτουργία του, σφάλμα, παράλειψη, ελάττωμα, μηχανική βλάβη ή διακοπή της σύνδεσης.

Παρόλο που γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών, αυτές ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η ANACO δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτών και δεν παρέχει καμιά απολύτως εγγύηση, εκτός αν το αντίθετο αναφέρεται ρητά.

Η εταιρία μας δεν θα φέρει την παραμικρή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή άλλες αποθετικές ζημιές για χρήση του εταιρικού δικτυακού της τόπου καθώς και οποιουδήποτε άλλου διασυνδεδεμένου δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειας εφαρμογών λογισμικού ή άλλων δεδομένων στον δικό σας Η/Υ.© 2007, ANACO | Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 166 74 | Tηλ.: 210 9600 915, Fax: 210 9648 128, sales@anaco.gr